Моніторинг якості освіти

Педагогічним колективом проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На поча­ток навчального року в закладі було відкрито 27 кла­сів, із них 1-4-х класів — 8, 5-9-х — класів - 15, 10-11-х — 4 класи. Мова навчання — українська. Середня наповнюваність у класах складала 31 учень, що традиційно для гімназії. Протягом року із закладу освіти вибуло 75 учнів: у межах району — 1 учень, міста — 9 учнів, за межі України – 1 учень, із 11класу — 64 учні, прибуло — 6 учнів. Шкільна мережа залишається стабільною.

Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту й забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

Шкільна мережа 2014/2015 навчальний рік 2015/2016 навчальний рік 2016/2017 навчальний рік
Кількість класів та учнів на початок/ кінець навчального року 827/820 843/836 855/850
Середня наповнюваність 30 30 31
Охоплення допрофільним і профільним навчанням 304 304 303
Організація індивіду­ального навчання 2 2 0

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії. Провідною ідеєю, яка створює передумови для орієнтації на індивідуальні потреби дитини, є диференціація змісту навчання. Профільна диференціація полягає в спеціалізації з урахуванням інтересів, нахилів, можливостей розвитку дитини в обраному напрямі (іноземна філологія). Саме на цьому ми акцентуємо свою роботу, враховуючи, що сучасна парадигма іншомовної освіти зорієнтована на комунікативно-діяльнісний характер процесу оволодіння іноземною мовою в інтеграції з міжкультурним спрямуванням його змісту.

Організація допрофільного навчання

Навчальний рік Загальна кількість 8-9 класів Допрофільні класи Охоплення
класів учнів класів учнів
2014/2015 6 176 6 176 100%
2015/2016 6 169 6 169 100%
2016/2017 6 183 6 183 100%

Організація профільного навчання

Навчальний рік Загальна кількість 10—11 класів Профільні класи Охоплення
класів учнів класів учнів
2014/2015 4 128 4 128 100%
2015/2016 4 128 4 128 100%
2016/2017 4 132 4 132 100%

Навчальні досягнення учнів гімназії

У 2016/2017 н.р. 81 учень отримав базову загальну середню освіту, 64 учні – повну загальну середню освіту.

Нагороджено срібною медаллю «За досягнення у навчанні» – 1 учениця, а саме,

№ з/п Прізвище Дата народження Учні, які отримали медаль
Золота Срібна
З яких предметів має 9 балів
1 Бондаренко 17.04.2000 _ Срібна 9б. - іноземна мова (англійська)- ДПА/ЗНО 2016/2017 н.р.
Всього по закладу Загальна кількість випускників 64 _ Кількість - відсоток від загальної кількості випускників – 1,6 %

З метою проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень випускників 2016/2017 н.р. здійснено порівняльний аналіз результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання випускників 11-х класів 2017 року, який підтвердив загальну об'єктивність оцінювання.

У складанні ЗНО з української мови (обов’язкове для проходження та вступу до ВНЗ) взяли участь 64 випускники, а це становить 100% випускників гімназії: історію України складали 46 учнів – 5,4 %, математику - 19 учні – 2,2%, іноземну мову (англійську) - 53 учні – 6,2 %, другу іноземну мову (німецьку) 4 учні – 0,5% , біологію 6 учнів – 0,7%.

Слід відзначити загальний високий рівень підготовки та результатів ДПА/ЗНО, а саме:

Навчальний предмет Загальна кількість учнів 11 (12)-х класів Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА/ЗНО Кількість учнів, які складали ДПА/ЗНО Рівень навчальних досягнень учнів
Початковий Середній Достатній Високий
Українська мова 64 0 64 0 3 17 44
Математика або Історія України 64 0 19 0 2 12 5
64 0 46 0 7 17 22
Іноземна мова ( англійська) 64 0 53 0 4 17 32
Іноземна мова (німецька) 64 0 4 0 0 0 4
Біологія 64 0 6 0 1 3 2
Усього учнів, які складали ДПА/ЗНО 2016/2017 н.р. Рівень досягнень 10-12 балів Рівень досягнень 7-9 балів Рівень досягнень 4-6 балів Рівень досягнень 1-3 балів
64 – 100% 192- Людино-тести 109 – 56,8% 66 – 34,4% 17 – 8,8% 0-0%

Більшість випускників написали ЗНО на достатньому та високому рівні.

Моніторинг відповідності кадрового забезпечення та середніх балів навчальних досягнень випускників 11(12)-х класів за підсумками 2016/2017 навчального року свідчить про цілеспрямовану роботу колективу щодо підвищення якості освіти.

№ за/п Навчальний предмет Рівень кваліфікації вчителів, які викладали навчальний предмет у 2016/2017 навчальному році Середній річний бал за предметом Кількість учнів, що мали низький рівень
Спеціаліст Спеціаліст ІІ категорії Спеціаліст І категорії Спеціаліст вищої категорії
1 Українська література 0 0 0 2 10,20 0
2 Математика 0 0 0 1 8,63 0
3 Історія України 0 0 0 1 9,40 0
4 Біологія 0 0 0 1 10,00 0
5 Німецька мова 0 0 1 0 12,00 0
6 Англійська мова 0 0 0 4 9,75 0

Державна підсумкова атестація в 4, 9, 11 класах відбулася організовано, якість знань підтверджено. Великої розбіжності між результатами ЗНО, річним оцінюванням та ДПА не було.

Відносна кількість учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень за результатами ДПА 2016 /2017 н.р.

Повна назва ЗНЗ % учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень за результатами ДПА
1 ХГ №6 «МГ» 4 клас – 85,25 % 9 клас – 96,25 % 11 клас – 93,75%

Порівняно з 2015/2016 н.р. у звітному році істотно не збільшилася кількість відмінників за результатами річного оцінювання учнів 2-8,10-х класів, на 1,85 % зменшилася кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень. У відсотковому співвідношенні не змінилась кількість учнів, які мають достатній і середній рівень. Незадовільні результати навчання показали учні, які мають початковий рівень навчальних досягнень, а саме, у 6-А класі - 2 учениці; 6-В класі - 3 учні; 7-А класі - 4 учениці; 7-Б класі - 4 учениці; 7-В класі – 5 учнів; 8-А класі – 4 учні; 8-Б класі – 6 учениць; 8-В класі – 6 учнів; 9-А класі – 2 учениці. Немає початкового рівня навчальних досягнень в учнів таких класів: 5-А, 5-Б, 5-В, 6-Б, 9-Б, 9-В, 10-А,10-Б, 11-А, 11-Б. Наразі можна констатувати факт, що в поточному навчальному році поліпшився показник початкового рівня навчальних досягнень учнів порівняно з минулими навчальними роками. Для корегування семестрового балу відповідно до чинного законодавства на кінець семестру не надійшло жодної заяви від батьків.

За результатами моніторингових досліджень маємо такі показники:

Усього учнів, які підлягали атестації в І семестрі 2016/2017 н.р. Рівень досягнень 10-12 балів Рівень досягнень 7-9 балів Рівень досягнень 4-6 балів Рівень досягнень 1-3 балів
582- 100% 44- 8 % 249 - 43 % 238 – 41 % 51- 8 %
Усього учнів, які підлягали річній атестації 2016/2017 н.р. Рівень досягнень 10-12 балів Рівень досягнень 7-9 балів Рівень досягнень 4-6 балів Рівень досягнень 1-3 балів
578 – 100% 70 – 12,1% 260 – 44,9% 215- 37,2% 33 – 5,8%

У порівняльному аналізі слід зазначити, що збільшився показник IV рівня знань та зменшився показник І рівня знань, що дає підстави казати про допомогу моніторингових досліджень та якість опрацьованих недоліків учителями, співпрацю учнів та вчителів, спрямовану на підвищення якості навчального процесу.

За результатами моніторингових досліджень із базових предметів з’ясовано, що:

1. Достатнім і високим є рівень знань учнів з української мови та літератури, основ правознавства, історії, зарубіжної літератури, біології, хімії, фізики предметів естетичного циклу майже в усіх класах.

2. Для подолання низького рівня навчальних досягень, який присутній у вищезазначених класах, необхідно організувати індивідуальну роботу, диференційований підхід для учнів, що мають проблеми у навчанні. Шкільним методичним об’єднанням розробити відповідні плани роботи.

Гімназія забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Школа має належне матеріально-технічне й методичне забезпечення. Кадрове й методичне забезпечення виконання варіативної складової плану, профільних класів повністю забезпечується.

Працевлаштування випускників

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» усі випускники

9-х, 11-го класів 2016/2017 навчального року працевлаштовані.

У 2017 році з гімназії було випущено 152 учні, з них 88 дев'ятикласників, 64 одинадцятикласників.

100% випускників 9-х класів продовжують навчання, із них:

- 76 навчається в 10-х класах денних шкіл (86,36 %),

- 12 здобувають освіту у ВНЗ І—II рівнів акредитації (12,63%).

1 випускниця 9-х класів (1,14%) продовжує навчання в США у загальноосвітній школі.

Таблиця подальшого навчання випускників 9-х класів (2016-2017 н.p.)

Подальше навчання випускників 9-х класів 2016
з/п Кількість випускників %
1. Навчаються в 10-х класах денних шкіл 76 86,36
2. Навчаються у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 12 12,63
3. Навчаються за кордоном 1 1,14

Потрібно зазначити, що жоден випускник 9-х класів 2017 року не навчається у вечірній школі та ПТНЗ із середньою освітою.

Із 64 випускників 11-х класів продовжують навчання 100 % випускників гімназії, з них 62 - у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації (96,88 %), 2 учні вступили до Української академії лідерства (3,12%). 4 випускники навчаються за кордоном.

Таблиця працевлаштування випускників 11-х класів (2016-2017 н.p.)

Подальше навчання випускників 11-х класів 2016
з/п Кількість випускників %
1. Навчаються у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації 62 96,88
2. Навчаються у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 0 0
3. Навчаються в інших навчальних закладах 2 3,12
4. Навчаються за кордоном 4 6,24

Загальна кількість випускників може не збігатися з кількістю випускників, які продовжують навчання в інших закладах, оскільки деякі випускники виїхали за межі України.

Аналіз працевлаштування випускників 11-х класів засвідчує, що близько 60% вступили до профільних вузів (гуманітарний профіль).

Денних шкіл – 85%; здобувають освіту у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 15%.

Кiлькiсть переглядiв: 311